Encykliki (encyklika - pismo w formie listu papieża do biskupów i wiernych całego świata. Porusza najistotniejsze problemy
                           z zakresu doktryny wiary, organizacji Kościoła, życia chrześcijańskiego, kultu oraz w kwestiach społecznych).

do pobrania wszystkie encykliki
plik zip 4.30MB

kliknij na ten link

Redemptor hominis
(Odkupiciel człowieka) - 1979

O godności człowieka i powinnościach Kościoła. Należy do bardziej znaczących encyklik Ojca Świętego. Papież bardzo wyraźnie podkreśla, że dokonane przez Chrystusa odkupienie potwierdza "niezbywalną godność i wartość każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie czy kulturę".

Dives in misericordia
(Bogaty w miłosierdzie) - 1980

O miłosierdziu Bożym i znaczeniu moralności

Laborem exercens
(Wykonując pracę) - 1981

O problemach społecznych dzisiejszego świata. Ojciec Święty rozwija ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i samej pracy, która - według papieża - winna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka. Omawia również uprawnienia pracowników oraz rolę i zadania związków zawodowych.

Slavorum Apostoli
(Apostołowie Słowian) - 1985

Ogłoszona z okazji 110 rocznicy śmierci św. Metodego, poświęcona dziełom misyjnym Kościoła.

Dominum et vivificantem
(O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata)
- 1986

Papież nawiązuje w niej do wiary Kościoła, sformułowanej na Soborze Powszechnym w Konstantynopolu w 381 r. i wyznawanej do dzisiaj w Credo: "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela". Jest on dopełnieniem Ojca i Syna.

Redemptoris Mater
(Matka Odkupiciela) - 1987

O Matce Bożej i jej miejscu w nauczaniu Kościoła. Ojciec Święty uwzględnia również bogactwo związków maryjnych w liturgiach Wschodu, zwłaszcza bizantyjskiej. W encyklice tej papież wskazał na znaczącą rolę kobiety w Kościele.

Sollicitudo rei socialis - 1987

Omawia kwestie społeczne we współczesnym świecie. Przypomina o istnieniu poważnych patologii w świecie, zwłaszcza w zakresie zagrożenia życia ludzkiego i pokoju w wyniku podziałów na wrogie bloki polityczne.

Redemptoris Misio
(Misja Odkupiciela) - 1990

O teologicznych podstawach ewangelizacji. Charakteryzuje współczesną działalność misyjną, wskazuje jako jej obszar takie środowiska jak imigranci, młodzież, skupiska biedy, wielkie miasta, jak również cały obszar stosunków międzynarodowych.

Centesimus annus
(Setna rocznica) - 1991

O problemach społecznych po upadku komunizmu

Veritatis splendor
(Blask prawdy) - 1993

O potrzebie trwałych wartości pozwalających odróżniać dobro od zła. Ukazuje ona oparte na Piśmie Świętym, a także tradycji, racje moralnego nauczania Kościoła. Wskazuje też na wewnętrzny, nierozerwalny związek istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą.

Evangelium Vitae
(Ewangelia życia) - 1995

O ochronie życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ojciec Święty występuje przeciwko eksperymentom biologicznym i genetycznym na człowieku, sprzecznym z "Bożym zamysłem".

Ut unum sint
(Abyśmy stanowili jedno) - 1995

O jedności Kościoła. Papież omawia w niej zagadnienia dialogu katolików z chrześcijanami prawosławnymi i protestanckimi na temat zjednoczenia Kościoła chrześcijańskiego.

Fides et ratio
(Wiara i rozum) - 1998

O relacjach między nauką a religią.

Ecclesia de Eucharistia
(O eucharystii w życiu Kościoła)
- 2003

Ojciec Święty podkreśla w niej, że "Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła".